CONDICIONS GENERALS CONTRACTUALS PER ALS TOURS

Agència de viatges "Ventura Tours" propietat de Laura Ventura Camacho amb NIF 40934564-S i domicili social a Ronda dels Campets nº 2 2º 4ª de Alcanar, registrada com agència de viatges minorista a la Generalitat de Catalunya.

La reserva de qualsevol dels viatges inclosos en aquest web, suposa l'acceptació total d'aquestes Condicions Generals que es consideren automàticament incorporades a l'contracte, sense que sigui necessari la seva transcripció per escrit.

Les dades ofertes en www.venturarural.com/tours mostren preus, durada, així com serveis inclosos de cada viatge ofert. Pel que fa a les matèries no reflectides en les presents condicions generals, es regiran per la legislació vigent: Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries com el Llibre IV De Viatges Combinats.

DRETS DE L'AGÈNCIA

L'agència podrà modificar les condicions de el viatge, comunicant-ho a el client per escrit. El client podrà optar per acceptar els canvis o rescindir el contracte sense penalització. El client haurà de comunicar en el termini màxim de 3 días, si accepta les modificacions. Passat aquest termini s'entendrà que no accepta les modificacions.

Modificar l'horari dels vols en els viatges amb vols inclosos en l'oferta de viatge per evitar haver d'augmentar notablement el preu de el viatge en el moment de reservar-los quan el grup de viatge estigui confirmat. Si es reserven altres horaris de vols sempre serà per tal que el viatge es realitzi sense que hi hagi de pagar més per això o cancel·lar el viatge.

Cancel·lar el viatge per no arribar a el nombre mínim de persones per conformar el grup o per causes de força major, entesa com les circumstàncies alienes a qui les invoca, anormals i imprevisibles, les conseqüències no haurien pogut evitar, tot i haver actuat amb la diligència deguda.

Rescindir el contracte abans o durant el viatge en cas que el client mostri un comportament inadequat que posi en perill el bon funcionament de les activitats programades.

RESPONSABILITAT DE L'AGÈNCIA

L'agència es fa responsable de la correcta execució de tots els serveis inclosos en el viatge, i està obligada a prestar servei si el client es troba en dificultats, sempre que no siguin imputables a una negligència de el client.

El client tindrà dret a reclamació dins dels 7 dies següents a la finalització de el viatge.

GARANTIA

Ventura Tours, a subscrit una pòlissa de garantia de protecció davant la insolvència, amb la companyia MARKEL amb núm de pòlissa 020S02181CAV en el cas que l'agència incorri en insolvència, tal com exigeix ​​la Generalitat de Catalunya a les agències de viatges.

Si l'agència incorre en insolvència, es procedirà a l'reemborsament dels pagaments a el client. També té contractat amb la mateixa companyia, una assegurança de responsabilitat civil.

Tots els nostres programes de viatges porten inclosa una assegurança de viatge de el qual se li facilitarà a el client la informació de les cobertures i condicions particulars en cada cas.

La contractació de el viatge reconeix que el client accepta les inclusions i exclusions de l'assegurança. Les dades sobre l'assegurança s'inclouen en la documentació addicional que es lliura a el client abans de la sortida.

DRETS I OBLIGACIONS DEL CLIENT:

El client pot cedir el contracte de viatge, sempre que el destinatari / a reuneixi totes les condicions aplicables a aquest contracte, i s'ha de comunicar a l'agència amb el menos7 dies abans de la sortida.

El client ha d'efectuar els pagaments en els terminis marcats per Ventura Tours. El primer pagament en el moment de la reserva i el pagament final de el viatge en la data que especifica cada viatge que sol ser entre 15 la 30 dies abans de la data de sortida, depenent de la destinació.

Tots els passatgers (inclosos menors) han de portar la documentació en regla i seran informats dels documents requerits depenen de país (DIES, passaport, etc ..)

En cas que la documentació sigui rebutjada per les autoritats o es denegui l'entrada al país, per no tenir tota la documentació en regla, no serà considerat com anul·lació per força major, l'agència no serà responsable de les despeses ocasionades ni retornarà l'import de el viatge.

CANCEL·LACIÓ, DESISTIMENT DEL CONTRACTE

En qualsevol moment anterior a el viatge, el client podrà anul·lar el contracte, i en aquest cas l'agència podrà exigir-li que pagui les despeses de gestió i anul·lació, així com una penalització:

– En tots els casos, el 15% de el preu total de el viatge en concepte de despeses de gestió, més les despeses d'anul·lació que seran els següents:

– Un percentatge de penalització que depenen dels dies que faltin per al viatge:

el 20% de l'import total si falten entre 15 i 30 dies per a les dates

el 40% de l'import total si falten entre 8 i 14 dies per a les dates

el 100% de l'import total si falten de 0 a 7 dies per a les data.

 

*En el cas de bitllets d'avió, tren o entrades d'espectacles, que ja estan reservades i pagades, les despeses en cas d'anul·lació són de l' 100% de l'import dels mateixos més el 15% de gestió. A això se li afegiria el percentatge corresponent de penalització, depenent de la data d'anul·lació.

Quan el viatge es cancel·li per causes de força major i extraordinàries en el lloc de destinació (guerres, accions terroristes, catàstrofes naturals) que afectin de manera significativa l'execució de el viatge, el viatger tindrà dret de desistir de l'contracte sense penalització, però no obtindrà cap compensació addicional.

Per als viatges en grup, si no s'arriba a el mínim de participants indicat en el programa de viatge, l'agència podrà cancel·lar el viatge, informant el client i procedint a la devolució dels pagaments realitzats, en un termini màxim de 15 dies abans de la data de sortida.

 

Protecció de dades

En compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals i de el Reglament Europeu 2016/679, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, Ventura Tours, l'agència minorista i el viatger es comprometen a respectar i complir amb la normativa vigent en aquesta matèria.

Amb l'adhesió a les condicions generals per a l'acceptació expressa indicada en la sol·licitud de el viatge i l'acceptació de les condicions particulars, es presta el consentiment explícit que les dades personals que es proporcionin passaran a formar part d'un fitxer de dades de caràcter personal, del tractament és responsable l'agència Ventura Tours amb domicili a Alcanar Ronda dels Campets nº 2

Les finalitats d'aquest fitxer són gestionar adequadament la reserva i l'adequada prestació dels serveis contractats, així com la transferència internacional de les dades a companyies organitzadores i prestatàries d'aquests serveis, així com poder fer arribar informació sobre productes, serveis, ofertes i promocions relatives tant a el programa com accions lligades a l'activitat de Ventura Tours, en l'àmbit de l'turisme, l'hostaleria, la restauració i els viatges.

Les dades només seran cedides, únicament i exclusivament, a tercers que intervinguin de forma necessària en la prestació de serveis vinculats a l'objecte de el viatge contractat i amb idèntiques finalitats a les anteriors, ells amb salvaguarda el deure de secret i aplicació de les mesures de seguretat exigides per la normativa en vigor. Es podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició al seu tractament, mitjançant escrit acompanyat de còpia de el Document Nacional d'Identitat o passaport en vigor i dirigit per correu a l'anterior direcció o per correu electrònic tours@venturarural.com

 

Consulta el nostre avís legal i política de privacitat