CONDICIONS GENERALS DEL CONTRACTE DE VIATGE COMBINAT

Agència de viatges "Ventura Tours" propietat de Laura Ventura Camacho amb NIF 40934564-S i domicili social a Ronda dels Campets nº 2 2º 4ª de Alcanar, registrada com agència de viatges minorista a la Generalitat de Catalunya.

Laura Ventura Camacho disposa de la garantia de viatges combinats prevista a l'article 252-10 del Codi de Consum de Catalunya, formalitzada a través de la pòlissa de caució núm.020S02181CAV, els detalls dels quals es detallen a continuació:

Nom entitat garant: Grup Innovac

Telèfon de contacte entitat garant: +34 96 369 28 61

Correu electrònic contacte entitat garant: innovac@innovac.es

La reserva de qualsevol dels viatges inclosos en aquest web, suposa l'acceptació total d'aquestes Condicions Generals que es consideren automàticament incorporades a l'contracte, sense que sigui necessari la seva transcripció per escrit.

 

 

a) Contractació del viatge combinat

1. Informació precontractual

1. Abans que el viatger quedi obligat per qualsevol contracte de viatge combinat o oferta corresponent, l'agència organitzadora o, si és el cas, l'agència detallista, lliuraran al viatger el formulari d'informació normalitzada per als contractes de viatge combinat, així com la resta de característiques i informació del viatge d'acord amb allò establert a la legislació vigent.

2. Les persones amb mobilitat reduïda que vulguin rebre informació precisa sobre la idoneïtat del viatge d'acord amb les vostres necessitats especials, a fi de valorar la possibilitat i viabilitat de contractar el viatge d'acord amb les característiques del mateix, hauran de posar en coneixement de l'agència organitzadora o, si és el cas, l'agència detallista, aquesta situació perquè se'ls pugui facilitar informació a aquest efecte.

Segons el que estableix el Reglament CE 1107/2006, s'entén com a persona de mobilitat reduïda, tota persona la mobilitat de la qual per participar en el viatge es trobi reduïda per motius de discapacitat física (sensorial o locomotriu, permanent o temporal), discapacitat o deficiència intel·lectual, o qualsevol altra causa de discapacitat, o per l'edat, i la situació del qual requereixi una atenció adequada i l'adaptació a les necessitats particulars del servei posat a disposició dels altres participants en el viatge.

3. La informació precontractual facilitada al viatger d'acord amb els apartats a), c), d), i) y g) de l'article 153.1 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, formarà part integrant del contracte de viatge combinat i no es modificarà llevat que l'agència de viatges i el viatger ho acordin expressament. L'agència organitzadora i, si és el cas, l'agència detallista, abans de celebrar-se el contracte de viatge combinat, comunicaran al viatger de manera clara, comprensible i destacada, tots els canvis de la informació precontractual.

2. Informació sobre disposicions aplicables a passaports, visats i vacunes

 1. L'agència té el deure informar sobre les formalitats sanitàries necessàries per al viatge i l'estada, així com sobre les condicions aplicables als viatgers en matèria de passaports i de visats, inclòs el temps aproximat per a l'obtenció dels visats, i respondrà de la correcció de la informació que faciliti.
 2. El viatger haurà d'obtenir la documentació necessària per fer el viatge, inclòs el passaport i els visats i la referida a les formalitats sanitàries. Tots els danys que puguin derivar-se de la manca d'aquesta documentació seran del vostre compte, i en particular, les despeses produïdes per la interrupció del viatge i la seva eventual repatriació.
 3. Si l'agència accepta l'encàrrec del viatger de tramitar els visats necessaris per a alguna de les destinacions previstes a l'itinerari, podrà exigir el cobrament del cost del visat, així com de les despeses de gestió pels tràmits que hagi de realitzar davant de la representació diplomàtica o consular corresponent.

En aquest cas, l'agència respondrà dels danys que li siguin imputables.

3. Sol·licitud de reserva

 1. Per formalitzar la reserva cal seguir els passos següents: El client haurà d'emplenar el formulari de la web que es troba a cada viatge, especificant que vol reservar plaça per a aquest viatge. Haurà de fer un 1er pagament del 50% del total del viatge i enviar la documentació que se us demani per conformar la plaça.
 2. Si l'agència ha acceptat gestionar la reserva serà responsable dels errors tècnics que es produeixin al sistema de reserves que li siguin atribuïbles i dels errors comesos durant el procés de reserva.
 3. L'agència no serà responsable dels errors de la reserva atribuïbles al viatger o que siguin causats per circumstàncies inevitables i extraordinàries.

4. Confirmació de la reserva

La perfecció del contracte de viatge combinat es produeix amb la confirmació de la reserva. Des d'aquell instant el contracte de viatge combinat és de compliment obligat per a ambdues parts.

5. Calendari de pagament

 1. En el moment de la confirmació de la reserva el consumidor haurà d'abonar el 50% del preu del viatge combinat, llevat que al contracte de viatge combinat s'estableixi un import diferent.
 2. El pagament del preu restant s'haurà d'efectuar com a molt tard 15 dies abans de la sortida, llevat que al contracte de viatge combinat s'estableixi un calendari de pagaments diferent.
 3. Si el viatger no compleix el calendari de pagaments, l'agència podrà resoldre el contracte i aplicar les regles establertes per a la resolució del viatge pel viatger abans de la sortida prevista a la Clàusula 13.

b) Regles aplicables a les prestacions del viatge combinat

6. Prestacions

Les prestacions que integren el contracte de viatge combinat resulten de la informació proporcionada al consumidor a la informació precontractual i no es modificaran llevat que l'agència de viatges i el viatger ho acordin expressament segons el que preveu la Clàusula 1.3.

Amb antelació a l'inici del viatge, l'agència de viatges proporcionarà al viatger els rebuts, vals i bitllets necessaris per a la prestació de serveis.

7. allotjament

Llevat que s'indiqui una altra cosa en la informació precontractual o en les condicions particulars del contracte:

 1. En relació amb aquells països on hi ha classificació oficial d'establiments hotelers o de qualsevol altre tipus d'allotjament, el programa recull la classificació turística que s'atorga al país corresponent.
 2. L'horari d'ocupació de les habitacions depèn de les normes establertes a cada país i allotjament.
 3. c) Les habitacions o cabines triples o quàdruples són generalment habitacions dobles a les quals s'afegeix un o dos llits, que solen ser un sofà-llit o un plegatí, excepte en certs establiments on en lloc de llits addicionals es fan servir dos llits més grans.

8. Transport

 1. El viatger s'ha de presentar al lloc indicat per a la sortida amb l'antelació indicada per l'agència de viatges.
 2. La pèrdua o dany que es produeixi en relació amb l'equipatge de mà o altres objectes que el viatger porti amb si seran del seu compte i risc exclusiu mentre es trobin sota la custòdia del viatger.

9. Altres serveis

 1. Per regla general, el règim de pensió completa inclou esmorzar continental, dinar, sopar i allotjament. El règim de mitja pensió, llevat que s'indiqui altrament, inclou esmorzar continental, sopar i allotjament. Per regla general, aquests menjars no inclouen les begudes.
 2. Les dietes especials (vegetarianes o de règims especials) només es garanteixen si així consten en les necessitats especials acceptades per l'organitzador al contracte de viatge combinat.
 3. La presència de mascotes només serà acceptada si així consta en les necessitats especials acceptades per l'organitzador al contracte de viatge combinat.

c) Drets i obligacions de les parts abans de linici del viatge

10. Modificació del contracte

 1. L'agència organitzadora només podrà modificar les clàusules del contracte abans de l'inici del viatge si el canvi és insignificant i la mateixa agència organitzadora o, si és el cas, l'agència detallista, informen el viatger d'aquest canvi en suport durador de manera clara, comprensible i destacada.
 2. Si abans de l'inici del viatge l'agència organitzadora es veu obligada a fer canvis substancials d'alguna de les principals característiques dels serveis del viatge o no pot complir algun requisit especial del viatger prèviament acceptat, l'agència organitzadora o, si és el cas, l'agència detallista ho posarà en coneixement del viatger sense demora, de manera clara, comprensible i destacada, en suport durador i la comunicació haurà de contenir:
 • Les modificacions substancials proposades i, seguim, la seva repercussió en el preu;
 • Un termini raonable perquè el viatger informi de la seva decisió;
 • La indicació que si el viatger no comunica la decisió en el termini indicat s'entendrà que rebutja la modificació substancial i que, per tant, opta per resoldre el contracte sense cap penalització; i
 • Si l'agència ho pot oferir, el viatge combinat substitutiu ofert i el preu.

El viatger podrà optar entre acceptar la modificació proposada o resoldre el contracte sense penalització. Si el viatger opta per resoldre el contracte podrà acceptar un viatge combinat substitutiu que, si és el cas, us ofereixi l'agència organitzadora o l'agència detallista. Aquest viatge substitutiu haurà de ser, si és possible, de qualitat equivalent o superior.

Si la modificació del contracte o el viatge substitutiu donen lloc a un viatge de qualitat o cost inferior, el viatger té dret a una reducció adequada del preu.

En cas que el viatger opti per resoldre el contracte sense penalització o no accepti el viatge combinat substitutiu ofert, l'agència organitzadora o, si és el cas, l'agència detallista, reemborsaran tots els pagaments realitzats en concepte del viatge, en un termini no superior a catorze dies naturals a partir de la data de resolució del contracte. A aquest efecte, s'aplicarà el que disposen els apartats 2 al 6 de la Clàusula 22.

11. Revisió del preu

 1. Els preus només es podran incrementar per part de l'agència fins als 20 dies naturals previs a la sortida. A més, aquest increment només es podrà dur a terme per ajustar limport del preu del viatge a les variacions:
 2. a) Dels tipus de canvi de divisa aplicables al viatge organitzat.
 3. b) Del preu dels transports de passatgers.
 4. c) Del nivell dels impostos o taxes sobre els serveis de viatge inclosos al contracte, exigits per tercers que no estan directament involucrats en l'execució del viatge combinat, incloses les taxes, impostos i recàrrecs turístics, d'aterratge i d'embarcament o desembarcament a ports i aeroports.
 5. L'agència organitzadora o, si és el cas, l'agència detallista notificarà l'augment al viatger, de forma clara i comprensible, amb una justificació d'aquest increment i us proporcionaran el càlcul en suport durador com a molt tard 20 dies abans de l'inici del viatge.
 6. El viatger tindrà dret a una reducció del preu del viatge per variacions produïdes en els conceptes detallats als apartats a), b) y c) de la Clàusula 11.1. En aquests casos, l'agència organitzadora i, si és el cas, l'agència detallista, d'aquesta reducció del preu deduiran les despeses administratives reals de reemborsament al viatger.

12. Cessió de la reserva

 1. El viatger podrà cedir la reserva a una persona que reuneixi totes les condicions requerides, al programa de viatge combinat i al contracte, per fer el viatge combinat.
 2. La cessió haurà de ser comunicada, en suport durador, a l'agència organitzadora o, si és el cas, a l'agència detallista, amb una antelació mínima de 7 dies naturals a la data d'inici del viatge, la qual únicament podrà repercutir al viatger els costos efectivament suportats a causa de la cessió.
 3. En tot cas, el viatger i la persona a qui hagi cedit la reserva responen solidàriament davant de l'agència del pagament de la resta del preu, així com de qualsevol comissió, recàrrec i altres costos addicionals que pogués haver causat la cessió.

13. Resolució del viatge pel viatger abans de la sortida del viatge

 1. El viatger podrà resoldre el contracte en qualsevol moment previ a l'inici del viatge i en aquest cas, l'agència organitzadora o, si és el cas, l'agència detallista, podran exigir-li que pagui una penalització que sigui adequada i justificable. Al contracte es podrà especificar una penalització tipus que sigui raonable basada en l'antelació de la resolució del contracte respecte a l'inici del viatge i en l'estalvi de costos i els ingressos esperats per la utilització alternativa dels serveis de viatge.

Si al contracte no es preveu una penalització tipus, l'import de la penalització per la resolució equival al preu del viatge combinat menys l'estalvi de costos i els ingressos derivats de la utilització alternativa dels serveis de viatge.

Pel que en aquests casos, l'agència organitzadora o, si és el cas, l'agència detallista, reemborsarà qualsevol pagament que s'hagués fet pel viatge combinat, menys la penalització corresponent.

 1. no obstant això, si concorren circumstàncies inevitables i extraordinàries a la destinació o als voltants que afectin significativament l'execució del viatge o el transport dels passatgers al lloc de destinació, el viatger podrà resoldre el contracte abans del seu inici sense cap penalització i amb dret a reemborsament de tots els pagaments a compte del viatge que hagués efectuat.
 2. Aquests reemborsaments o devolucions, es realitzaran al viatger, descomptant la penalització corresponent en el cas de lapartat 1 anterior, en un termini no superior a 14 dies naturals després de la terminació del contracte de viatge combinat.

14. Cancel·lació de viatge per l'organitzador abans de la sortida del viatge

Si l'agència organitzadora, cancel·la el contracte per causes no imputables al viatger, haurà de reintegrar la totalitat dels pagaments realitzats pel viatger en un termini no superior a 14 dies naturals des de la terminació del contracte. L'agència organitzadora no serà responsable de pagar cap compensació addicional al viatger si la cancel·lació és perquè:

 1. El nombre de persones inscrites per al viatge combinat és inferior al nombre mínim especificat al contracte i l'agència organitzadora, o si escau, l'agència detallista, notifiquen al viatger la cancel·lació en el termini fixat en aquest, que com a molt tard serà de:
  • 20 dies abans de l'inici en cas de viatges de més de 6 dies de durada.
  • 7 dies en viatges d'entre 2 i 6 días.
  • 48 hores en viatges de menys de 2 días.
 2. L´organitzador es veu en impossibilitat d´executar el contracte per circumstàncies inevitables i extraordinàries i es notifica la cancel·lació al viatger sense demora indeguda abans de l´inici del viatge combinat.

15. Desistiment abans de l'inici del viatge en contractes formalitzats fora de l'establiment

En cas de contractes celebrats fora de l'establiment (entenent-se com a tals aquells definits a l'article 92.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2007), el viatger podrà desistir del viatge contractat per qualsevol causa i sense penalització, amb dret a devolució del preu abonat en concepte del viatge, dins dels 14 dies següents a la celebració del contracte.

d) Drets i obligacions de les parts després de l'inici del viatge

16. Deure de comunicació qualsevol manca de conformitat del contracte

Si el viatger observa que qualsevol dels serveis inclosos al viatge no s'executa de conformitat amb el contracte, el viatger haurà d'informar de la manca de conformitat a l'agència organitzadora o, si és el cas, a l'agència minorista sense demora indeguda, tenint en compte les circumstàncies del cas.

S'entén com a manca de conformitat, la no-execució o l'execució incorrecta dels serveis de viatge inclosos en un contracte de viatge combinat.

 

17. Esmena qualsevol falta de conformitat del contracte i no prestació, segons el convingut al contracte, d'una part significativa dels serveis de viatge

 1. Si qualsevol dels serveis inclosos al viatge no s'executa de conformitat amb el contracte, l'agència organitzadora i, si és el cas, l'agència detallista, hauran d'esmenar la manca de conformitat, excepte si resulta impossible o té un cost desproporcionat, tenint en compte la gravetat de la manca de conformitat i el valor dels serveis del viatge afectats. En cas que no se solucioni la manca de conformitat serà aplicable el que disposa la Clàusula 22.
 2. Si no concorre cap de les excepcions anteriors i una manca de conformitat no se soluciona en un termini raonable establert pel viatger o l'agència es nega a esmenar-la o requereix de solució immediata, el mateix viatger podrà fer-ho i sol·licitar el reemborsament de les despeses necessàries a aquest efecte.
 3. Quan una proporció significativa dels serveis del viatge no es pugui prestar segons allò convingut en el contracte, l'agència organitzadora o, si és el cas, l'agència detallista, oferiran sense cost addicional fórmules alternatives adequades per a la normal continuació del viatge i, també, quan el retorn del viatger al lloc de sortida no s'efectuï segons allò acordat.

Aquestes fórmules alternatives, si és possible, hauran de ser de qualitat equivalent o superior i si fossin de qualitat inferior, l'agència organitzadora o, si és el cas, l'agència detallista aplicarà una reducció adequada del preu.

El viatger només podrà rebutjar les alternatives ofertes si no són comparables al que s'ha acordat en el viatge combinat o si la reducció de preu és inadequada.

 1. Quan una manca de conformitat afecti substancialment l'execució del viatge i l'agència organitzadora o, si és el cas, l'agència detallista no l'hagin solucionat en un termini raonable establert pel viatger, aquest podrà posar fi al contracte sense pagar cap penalització i sol·licitar, si és el cas, tant una reducció del preu com una indemnització pels danys i perjudicis causats, d'acord amb allò establert a la Clàusula 22.
 2. Si no és possible trobar fórmules de viatge alternatives o el viatger rebutja per no ser comparables a allò acordat en el viatge o per ser inadequada la reducció de preu oferta, el viatger tindrà dret, tant a una reducció de preu com a una indemnització per danys i perjudicis, sense que es posi fi al contracte de viatge combinat, d'acord amb allò establert a la Clàusula 22.
 3. En els casos detallats als apartats 4 i 5 anterior, si el viatge combinat inclou el transport de passatgers, l'agència organitzadora i, si és el cas, l'agència detallista, estaran també obligades a oferir la repatriació al viatger en un transport equivalent sense dilacions indegudes i sense cost addicional.

18. Impossibilitat de garantir retorn segons allò previst al contracte per circumstàncies inevitables i extraordinàries

 1. Si és impossible garantir el retorn del viatger segons el previst al contracte a causa de circumstàncies inevitables i extraordinàries, l'agència organitzadora o, si és el cas, l'agència detallista, assumiran el cost de l'allotjament que calgui, si és possible de categoria equivalent, per un període no superior a tres nits per viatger, llevat que a la normativa europea de drets dels passatgers s'estableixi un període diferent.

 

 1. La limitació de costos establerta a l'apartat anterior no és aplicable a les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda (tal com es defineixen a la Clàusula 1.2 anterior) ni els seus acompanyants, a dones embarassades, a menors no acompanyats, ni tampoc les persones amb necessitat d'assistència mèdica específica, si les vostres necessitats particulars han estat participades a l'agència organitzadora o, si és el cas, a l'agència detallista, almenys 48 hores abans de l'inici del viatge.

19. Deure col·laboració del viatger al normal desenvolupament del viatge

El viatger haurà de seguir les indicacions que li faciliti agència organitzadora, la minorista o els seus representants locals per a l'adequada execució del viatge, així com a les reglamentacions que són de general aplicació als usuaris dels serveis compresos al viatge combinat. en particular, en els viatges en grup guardarà el degut respecte als altres participants i observarà una conducta que no perjudiqui el desenvolupament normal del viatge.

 1. Deure assistència de l'agència
 2. L'agència organitzadora i, si és el cas, l'agència detallista, estan obligades a proporcionar una assistència adequada i sense demora indeguda al viatger en dificultats, especialment en el cas de circumstàncies extraordinàries i inevitables.
 3. En concret aquesta assistència ha de consistir en:
 4. a) Subministrament d'informació adequada de serveis sanitaris, autoritats locals i assistència consular; i
 5. b) Assistència al viatger per establir comunicacions a distància i ajuda per trobar fórmules alternatives.
 6. Si la dificultat s'ha originat intencionadament o per negligència del viatger, l'agència organitzadora i, si és el cas, l'agència detallista, podran facturar un recàrrec raonable per aquesta assistència al viatger. Aquest recàrrec no podrà superar els costos reals en què l'agència hagi incorregut.

i) Responsabilitat contractual per compliment defectuós o incompliment

21. Responsabilitat de les agències de viatge.

 1. L'agència organitzadora i l'agència detallista respondran davant del viatger del compliment correcte dels serveis de viatge inclosos en el contracte en funció de les obligacions que els corresponguin pel seu àmbit de gestió del viatge combinat, amb independència que aquests serveis els hagin d'executar ells mateixos o altres prestadors.
 2. No obstant això, el viatger podrà dirigir les reclamacions per l'incompliment o el compliment defectuós dels serveis que integren el viatge combinat indistintament davant l'agència organitzadora o l'agència minorista, que quedaran obligades a informar sobre el règim de responsabilitat existent, tramitar la reclamació de manera directa o mitjançant remissió a qui correspongui en funció de l'àmbit de gestió, així com a informar de la seva evolució al viatger encara que estigui fora del seu àmbit de gestió.
 3. La manca de gestió de la reclamació per part de l'agència detallista suposarà que haurà de respondre de manera solidària amb l'agència organitzadora davant del viatger del compliment correcte de les obligacions del viatge combinat que corresponguin a l'agència de viatges organitzadora pel seu àmbit de gestió. De la mateixa manera, la manca de gestió de la reclamació per part de l'agència organitzadora suposarà que haurà de respondre de forma solidària amb l'agència detallista davant del viatger del compliment correcte de les obligacions del viatge combinat que corresponguin a l'agència detallista pel seu àmbit de gestió.

En aquests supòsits, correspondrà a l'agència detallista oa l'agència organitzadora, si és el cas, la càrrega de la prova que ha actuat diligentment en la gestió de la reclamació i, en qualsevol cas, que ha iniciat la gestió de la mateixa amb caràcter immediat després de la recepció.

 1. L'agència de viatges que respongui de forma solidària davant del viatger per la manca de gestió de la reclamació tindrà el dret de repetició davant de l'agència organitzadora o l'agència minorista a qui li sigui imputable l'incompliment o el compliment defectuós del contracte en funció de el seu respectiu àmbit de gestió del viatge combinat.
 2. Quan una agència organitzadora o una agència minorista aboni una compensació, en funció del seu àmbit de gestió, concedeixi una reducció del preu o compleixi les altres obligacions que imposa aquesta llei, podrà sol·licitar el rescabalament a tercers que hagin contribuït que es produís el fet que va donar lloc a la compensació, a la reducció del preu o al compliment d'altres obligacions
 3. Dret a reducció del preu, indemnització i limitacions
 4. El viatger tindrà dret a una reducció del preu adequada per qualsevol període durant el qual hi hagi hagut una manca de conformitat.
 5. El viatger tindrà dret a rebre una indemnització adequada de l'organitzador o, si és el cas, del minorista per qualsevol dany o perjudici que pateixi com a conseqüència de qualsevol manca de conformitat del contracte.
 6. El viatger no té dret a una indemnització per danys i perjudicis si l'organitzador o, si és el cas, el minorista, demostren que la manca de conformitat és:
 7. a) Imputable al viatger;
 8. b) Imputable a un tercer aliè a la prestació dels serveis contractats i imprevisible o inevitable; la,
 9. c) Deguda a circumstàncies inevitables i extraordinàries.
 10. Quan les prestacions del contracte de viatge combinat estiguin regides per convenis internacionals, les limitacions sobre l'abast o les condicions de pagament d'indemnitzacions pels prestadors de serveis inclosos en el viatge aplicaran a les agències organitzadores i agències detallistes.
 11. Quan les prestacions del contracte de viatge combinat no estiguin regides per convenis internacionals: (jo) no es podran limitar contractualment les indemnitzacions que, si escau, pugui correspondre pagar a l'agència per danys corporals o per perjudicis causats de forma intencionada o per negligència; i (ii) la resta d´indemnitzacions que puguin haver de pagar les agències quedaran limitades al triple del preu total del viatge combinat.
 12. La indemnització o reducció de preu concedida en virtut del Reial decret legislatiu 1/2007 i la concedida en virtut dels reglaments i convenis internacionals relacionats a l'article 165.5 del mateix Reial Decret Legislatiu 1/2007, es deduiran una de l'altra per evitar excés d'indemnització.

f) Reclamacions i accions derivades del contracte

 1. Llei Aplicable

Aquest contracte de viatge combinat es regeix per allò acordat entre les parts i pel que estableixen aquestes condicions generals, a les normes autonòmiques vigent i aplicables, així com pel que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la defensa dels consumidors i els usuaris i altres lleis complementàries.

24. Reclamacions a l'agència

 1. Sense perjudici de les accions legals que us assisteixen, el viatger podrà efectuar per escrit reclamacions per la no execució o l'execució deficient del contracte davant de l'agència detallista i/o l'agència organitzadora detallista detallista i/o organitzadora a les adreces postals i/o adreces de correu electrònic informades per les agències de viatges a aquest efecte.
 2. En el termini màxim de 30 días, l'agència haurà de contestar per escrit les reclamacions formulades.
 3. Resolució alternativa de conflictes
 4. En qualsevol moment, el consumidor i l'agència poden demanar la mediació de l'administració competent o dels organismes que es constitueixin a aquest efecte per trobar per elles mateixes una solució del conflicte que sigui satisfactòria per a ambdues parts.
 5. El consumidor podrà adreçar les reclamacions a la Junta Arbitral de Consum que sigui competent. El conflicte es podrà sotmetre a arbitratge si l‟agència reclamada s‟hagués adherit prèviament al sistema arbitral de consum (en aquest cas l'agència avisarà degudament el consumidor) la, si l'agència malgrat no estar adherida accepta la sol·licitud d'arbitratge del consumidor.

No poden ser objecte de l'arbitratge de consum les reclamacions en què concorrin intoxicació, lesió, mort o hi hagi indicis racionals de delicte.

En cas de fer-se un arbitratge de consum, el laude que dicti el tribunal arbitral designat per la Junta Arbitral de Consum resoldrà la reclamació presentada amb caràcter definitiu i serà vinculant per a ambdues parts.

 1. Si l'agència organitzadora i/o, si és el cas, l'agència detallista, estan adherides a algun sistema de resolució alternativa de litigis o hi estan obligades per alguna norma o codi de conducta, informaran de tal circumstància el viatger abans de la formalització del contracte de viatge combinat.

26. Accions judicials

 1. Si la controvèrsia no està sotmesa a arbitratge de consum, el viatger podrà reclamar en via judicial.
 2. Les accions judicials derivades del contracte de viatge combinat prescriuen pel transcurs del termini de dos anys.

 

Consulta el nostre avís legal i política de privacitat